Biblia – „żydowska” (Lewicka) księga zbrodni


Roman Frister. Nie ruszajcie mitu. Archeolodzy podważają same podstawy Biblii. Pan Bóg nie przekazał Mojżeszowi Dekalogu, naród Izraela nigdy nie był w egipskiej niewoli, mury Jerycha nie rozpadły się na dźwięk trąb, bo Jerycho było miastem nieobwarowanym, pierwsza monoteistyczna religia nie ma swoich korzeni na Górze Synaj, a wielkie królestwa Dawida i Salomona to legenda dostosowana do potrzeb teologii.

Telawiwski dziennik “Ha´aretz” opublikował poważny artykuł znanego archeologa, autora dzieł o historii starożytnego Bliskiego Wschodu, prof. Zeeva Herzoga, który twierdzi, że sto lat badań archeologicznych w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii nie potwierdza biblijnego opisu wydarzeń. Poważne autorytety z tej dziedziny, archeolodzy i historycy, powiadają niemal jednogłośnie, że w kołach naukowych od dawna dyskutowane są rozbieżności między archeologicznymi wykopaliskami a tekstem Księgi nad Księgami. – Niestety, wokół wniosków, które należałoby wysnuć, panuje ogólna zmowa milczenia – twierdzi prof. Israel Finkelstein z uniwersytetu w Tel Awiwie. – Społeczeństwu trudno jest rozstać się z mitami, które przez liczne pokolenia kształtowały jego światopogląd.

Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł historycznych są egipskie papirusy i inne wykopaliska znad Nilu. Żadne z nich nie wspomina ani niewolniczej pracy Żydów, ani fascynujących dziejów Mojżesza. Starożytni Egipcjanie wspominali jedynie obcych pasterzy, którzy w okresach suszy wędrowali ze swoją trzodą na pastwiska w delcie Nilu. W Księdze Wyjścia znajdujemy szczegółowe sprawozdanie zarówno z pertraktacji Mojżesza z faraonem jak i z wędrówki Izraelitów przez pustynię Synaj, w drodze do Ziemi Obiecanej. Mimo iż archeolodzy brytyjscy, amerykańscy i niemieccy usilnie szukali od połowy XIX stulecia jakichkolwiek śladów tej wędrówki, nie dokopali się niczego. Nie udało się również ustalić, gdzie znajduje się Góra Synaj, na szczycie której Jahwe przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami.
Kiedy więc powstała pierwsza monoteistyczna religia? Tego nikt nie wie. Prof. Zeev Herzog wspomina wykopaliska z XVIII w. przed naszą erą, gdzie odnaleziono starohebrajskie napisy “Jahwe i Oszrat” oraz : “Jahwe i jego Oszrat”. Czyżby były to dwa bóstwa, czczone przez ówczesny lud? Herzog wyciąga stąd daleko idący wniosek: wszystko co napisano jest wymysłem autorów tekstu uwiecznionego setki lat później i podporządkowanego ściśle określonej ideologii.

Profesor Herzog nie ma praw wyłączności do tego stwierdzenia. Już pod koniec ubiegłego stulecia powstała w Niemczech szkoła biblijnego krytycyzmu, a jej czołowa postać, Julian Wellhausen, rzuciła wyzwanie ówczesnym archeologom, na ogół ludziom głęboko wierzącym, którzy – jego zdaniem – organizowali wyprawy archeologiczne do Ziemi Świętej głównie po to, aby znaleźć w terenie potwierdzenie prawd, na których opierała się religia chrześcijańska. Wellhausen dowodził, ze zmiennym powodzeniem, że historiografia biblijna sformułowana została dopiero podczas niewoli babilońskiej, a więc po pierwszym wygnaniu Izraelitów z Jerozolimy, za czasów Nabuchodonozora, z początkiem piątego wieku przed naszą erą. Niektórzy współcześni mu badacze dziejów posunęli się jeszcze dalej, pisząc, iż historia Izraelitów, począwszy od Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie była niczym innym jak sztuczną rekonstrukcją wydarzeń, która służyć miała założeniom natury teologicznej.

Rzecz zrozumiała, że taka analiza historii musiała spotkać się z ostrym sprzeciwem społecznym. Godziła ona w samą istotę wiary. Żydzi, wciąż jeszcze zamknięci w swoich gettach duchowych, nie brali udziału w tych dysputach. Może wcale o nich nie wiedzieli. Bulwersowały one przede wszystkim fundamentalistów chrześcijańskich. W tym kontekście warto przypomnieć sprawę zwojów odkrytych w 1947 r. w jaskiniach Kumranu nad Morzem Martwym.

Dokumenty spisywane w okresie od trzeciego stulecia p.n.e aż do roku 68 n.e. znalezione zostały przez beduińskiego pasterza i sprzedane izraelskiemu archeologowi Jigalowi Jadinowi, późniejszemu szefowi ekspedycji archeologicznej na Masadę. Przez dziesiątki lat Izraelski Instytut Archeologiczny wzdragał się przed udostępnieniem znalezisk zagranicznym naukowcom. Przyczyna: zapisy dotyczyły, między innymi, życia Jezusa Chrystusa. Wynikało z nich, iż Jezus posiadał starsze rodzeństwo – fakt, który podważałby tezę o Maryi dziewicy.

Grono naukowców w Jerozolimie obawiało się, że chrześcijańska opinia publiczna oskarży Żydów o bezczeszczenie postaci Najświętszej Marii Panny. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu publikacje Uniwersytetu w Cincinnati przełamały zmowę milczenia. Ale, podobnie jak teorie Juliana Wellhausena w XIX w. i Zeeva Herzoga u progu trzeciego milenium, teksty te ze zrozumiałych względów nie wzbudziły powszechnego zainteresowania.

Opisy kraju podbitego w ciężkich walkach, prowadzonych z boskiego nakazu, stanowią podstawę ideologii religijno-narodowych osadników na Zachodnim Brzegu: “co nam Bóg nadał nie może być oddane Arabom”. Również fundamentalizm chrześcijański podpiera się biblijnymi wersetami i stąd poparcie liderów tego ruchu, udzielane izraelskiej religijnej prawicy. Nic dziwnego, że rozprawa prof. Herzoga wywołała falę głośnych protestów nie w gronie ludzi nauki, lecz przede wszystkim wśród polityków. Bo jeśli Ziemia Obiecana nie została zdobyta w krwawej walce, to skąd się na niej wzięli wyznawcy Jahwe i jakie mają do niej prawo?

Jednym z pierwszych naukowców, którzy próbowali zmierzyć się z wersją biblijną, był niemiecki badacz starożytności Albrecht Alt. Alt opierał swoją krytykę Starego Testamentu na sprzecznościach wykrytych w samej Księdze Jozuego. Herzog twierdzi, że prowadzone przez dziesięciolecia prace wykopaliskowe nie dowiodły istnienia licznych miast warownych, rzekomo zdobytych przez Izraelitów. Jego zdaniem, wszystko co znaleziono to groby i szczątki ceramicznych naczyń, świadczące, iż na terenie dzisiejszego Zachodniego Brzegu i dzisiejszej Jordanii istniały, przypuszczalnie od wczesnej epoki żelaza, setki małych osiedli. Dwaj amerykańscy naukowcy Georg Mandenhall i Norman Gottwald, autorzy tak zwanej teorii socjologicznej, doszli do przekonania, że pierwsi osadnicy na tej ziemi to wieśniacy, potomkowie Kananejczyków, którzy szukali schronienia przed wyzyskiem i okrucieństwem ówczesnych regionalnych władców.

“Wiele lat poszukiwań w Jerychu nie wykryło istnienia murów obronnych, które ponoć rozpadły się na dźwięk trąb”, pisze prof. Herzog. “Także dokładny opis zdobycia miasta nie znalazł potwierdzenia w pracach archeologów”.

Pierwsza Księga Królewska przedstawia zjednoczone mocarstwo Dawida i Salomona jako apogeum politycznej i militarnej mocy narodu Izraela w czasach starożytnych: “Salomon panował od Rzeki (Eufrat) do kraju Filistynów i do granicy Egiptu”. Źródła egipskie natomiast wspominają Izrael tylko raz, w czasie panowania faraona Merneceptaha (1208 p.n.e.), jako małe, lenne państewko. – Co więcej – twierdzi Zeev Herzog – sto pięćdziesiąt lat wykopalisk w Jerozolimie nie przyniosło żadnych dowodów istnienia potężnej stolicy królestwa w okresie wspomnianym w Starym Testamencie. Znane nam wykopaliska potwierdzają istnienie obwarowanej, wielkiej Jerozolimy w 722 r. przed narodzeniem Chrystusa. Wydaje się, że Jerozolima uzyskała swój centralny status dopiero wówczas, po upadku jej północnego rywala Samarii. Pisarze biblijni przypisali ten fakt sytuacji znacznie dawniejszej.

Josi Sarid, izraelski minister edukacji z ramienia lewicowej partii Meretz, polecił szefom departamentu pedagogicznego zbadać treść dysertacji naukowej Zeeva Herzoga. – Jeśli okaże się, że jest to teoria oparta na rzetelnych badaniach, dobrze, aby znalazła się w podręcznikach licealnych. Młodzież winna poznawać wszystkie aspekty naszej historii – mówi minister. Jest jednak wątpliwe, czy pozostali uczestnicy nowej koalicji rządowej, wśród nich ministrowie reprezentujący partie religijne, umożliwią umieszczenie podobnych obrazoburczych teorii w programach szkolnych. W tym jednym wyjątkowym przypadku rabini znajdą chyba społeczne poparcie. Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: “Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.

za: http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html


Powyższy tekst zasługuje na szczególną uwagę z tego względu, że to żydowski naukowiec i badacz podważa żydowskie “brednie objawione”. Czyli potwierdza to, o czym ja piszę od dawna – żydowska “biblia” to oszustwo i wymysł chorej fantazji. Nie istnieje żydowski monoteistyczny Jahwe – jeszcze w VIII wieku przed naszą erą był on “żonaty”.

http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/337763,Biblistka-Izraelski-Bog-mial-zone

Nie było “egipskiej niewoli”, Synaju i przekazania “dekalogu”. To wszystko jest wymysłem żydowskich kapłanów-oszustów, którzy jednego z politeistycznych bożków wykreowali na jedynego boga Izraela. Nie było biblijnego “stworzenia świata”, raju, potopu, Abrahama, Mojżesza, “proroków”. Ale w tym przypadku także okrzyczany “synem bożym” posłanym przez Jahwe ludobójcę i zapowiadanym rzekomo przez żydowskich “proroków” obrzezany cieśla (którego “życiorys” sfabrykowano tak, aby pasował on do rzekomych proroctw wyssanych z palca “proroków”) jest takim synem bożym – posłańcem Jahwe – jak ja posłańcem Reptilian.

Niewiele to zmieni wszakże, gdyż zaczadzone owieczki trzymane na łańcuchu wiary wierzą wbrew rozumowi i dowodom. Na tym zresztą polega wmawiana im “łaska wiary” – wierzyć ślepo, tępo, bezrefleksyjnie i z uporem mimo iż rozum, logika i wiedza wykazują, że fundamentem judaizmu i żydo-chrześcijaństwa jest zwykła pospolita (a raczej niepospolita) żydowska blaga.

Tym bardziej konieczne wobec niezaprzeczalnych dowodów na oszustwo z żydowską biblią jest odżydzenie umysłów ludzi z tych oszukańczych żydowskich bredni – świat należy uwolnić z kajdan żydowskiej nadjordańskiej dżumy wszelkich odprysków!


mother-earth


Powróćmy do naturalnej Wiary Przyrody – która jest wiedzą a nie tępą i bezrefleksyjną wiarą w żydowskie brednie “objawione” – przez oszustów wymyślone.


http://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/03/historia-naturalna-religii-monoteistycznych/
http://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

opolczyk


Źródło artykułu


http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html

6 komentarzy do “Biblia – „żydowska” (Lewicka) księga zbrodni

 1. Skoro słowiańscy bogowie są prawdziwi, a Biblia jest fałszywa to przedstaw to, co ci bogowie słowiańscy uczynili. „Nie będziesz mieć bogów cudzych obok Mnie.” i „Nie będziesz czcić fałszywych bogów.” Bóg też powiedział, że jeśli istnieją jacyś inni bogowie, którzy czegoś dokonali lub coś stworzyli to masz to udowodnić. Dlatego właśnie jest Jeden Bóg, a jeśli istnieją inni to musisz to udowodnić, bo nawet ja jestem tego ciekaw, a gdy poszukiwałem dowodów na istnienie wielu bogów, bo o nich uczyliśmy się na historii to potem się okazało, że to wszytko stworzył Jeden Bóg i nie ma innych bogów.

  Polubienie

  • Nie ważne, że to jest jeden bóg, , ale to, że jest żydowski, który wybrał sobie lud żydowski na przewodnika świata. Co ów przewodnik robi, to widać.To jest dyskryminacja innych i już na boski odruch nie wygląda. Słowiańskich bogów zostaw w spokoju, Mitologia jest równa mitologii. Bogów każdy naród ma mnóstwo i nic na to ,Żydzie, nie poradzisz.U ciebie jest tam, jakaś zwierzęca trójca Kozioł, Baran i Gołąb, zatem i wy nie macie tylko jednego bóstwa. I bez gadania, że to w trójcy jedyny, Ale to wytracanie narodów, tępienie ich, gnębienie, palenie, rujnowanie ich świętych gajów, niszczenie imion ich królów ,jest dowodem, na co jest stać istotę niedoskonałą , jaką jest człowiek. Bo Biblię rabini pisali korzystając z pism innych narodów. Dowodów potrzebujesz? Przedstaw swoje.Tylko bez głupot w stylu – dowodem jest otaczający nas świat. Świadkowie Jehowy to wyjątkowe kanalie. Goat to po niemiecku – kozioł, od kozła powstał angielski God . Masoneria kozła czci co widać na ich proporcach. Sądzą niektórzy , że to Szatan… haha! Szatan nie był kozłem Panem, To Watykan wpadł na pomysł by postaci podmienić dla oczu niewolników.Żyd nigdy nie przestanie czcić Pana, boga Izraela. Z tym że Izrael to drugie imię Jakuba, a nie jakiś żydowski kraj. Bądźmy sprawiedliwi. Jest jeszcze nauka, która posiada dowody na postawione pytania. To jest ten bóg – Natura.

   Polubienie

 2. też tak myślę i coś mi mówi, że wykorzystywanie jedynego boga, którego przecież nikt nigdy nie widział i nikt nie wie jakie jest jego imię prawdziwe ( w każdej religii jest inne) przynosi wymierne korzyści materialne wykorzystują więc niektórzy wierną tanią siłę roboczą – patrz żydzi w USA lub np, u nas pan biznesmen z torunia

  Polubienie

 3. Sławianie mieli jednego Boga i czcili tylko Słońce ! pisdusy watkańskie za dużo wam mieszają we łbach !!! Reszta to obrządkowe bożki do czczenia ziemi , zmian pór roku , plonów itd.. DO BIESIADY I JEDNANIA !!! NIE SŁUCHAJCIE DYRDYMAŁ SŁAWA WAM I CHWAŁA PAMIĘTAJCIE JEDEN BÓG SŁOŃCE ! =DOM DUSZ = ziemia to ATLANTYDA KTÓRĄ NASZE PRZODKI WYDUMAŁY BYŚMY MIELI GDZIE DUCHEM OD BŁOGOŚCI SCHODZIĆ !

  Polubienie

 4. Biblia rozgościła się na dobre w filozofii choć nie ma z nią nic wspólnego. Jak opowiada mi Swarożyc na naszym świecie nie zdarzały się żadne cuda, ludzie wędrowali w poszukiwaniu lepszego życia kiedyś i robią tak dziś. Prowadziła ich nadzieja dana sobie i zapewne o tych nadziejach pisali licząc na wyjątkowe zainteresowanie sił wyższych. Co w realu raczej się nie zdarza, w kosmosie nic się nie dzieje samo, wszystko ma przyczynę. Biblia serwuje ubarwione opowiastki z z różnych epok ich opisy zgodne z ówczesnym słownictwem i rozumowaniem na temat wszechświata. Jak choćby opowieść o gorejącym krzaku w który mógł trafić piorun i się po prostu zapalił.

  Polubienie

 5. Od tej Biblii, Jahwe, Jozuego robi mi się już niedobrze! Na każdym kroku tylko jedno słowo; BÓG! Bóg z tobą. Bóg zapłać ! Bóg jedyny, miłosierny, zbawca i odkupiciel. ITP> I te ciągłe kłamstwa , jak to żydowski Pan wszystkich kocha, chociaż w Biblii pisze coś akurat na odwrót. …Czy nie ma już innych tematów, tylko te żydowskie mity? A Bóg powiedział to , a powiedział tamto? Kiedy on tak gaworzył ? Kto go widział i słyszał? Gdzie??? Żydzi usilnie ładują innym do głów swoją żydowską wiarę w bożka Pana, Barana i Gołębia…Jedyna trójca przenajświętsza… oj, ty, ty, nie grzesz bo pożałujesz, żal mi ciebie… I tym podobne groźby. To ciągłe nagabywanie, molestowanie przynosi skutek odwrotny. Zamiast paść na kolana czuję, że się duszę i tonę! Litości! Wsadźcie te swoje świętości w gacie i fora ze dwora. Chcę mieć spokój i świeże powietrze! A w co wierzę lub nie, to moja sprawa.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s