Okres Wiary Przyrodzonej

Wiara-Przyrodzona


I okres. 45.000 p.n.e. – Pierwsi Homo Sapiens w Europie (najprawdopodobniej haplogrupy Y-DNA I (http://archeowiesci.pl/2011/11/03/pierwsi-homo-sapiens-w-europie/)

15.000 – 10.000 p.n.e. – Scyto-Ario-Słowianie w Europie (rozpoczyna się neolit – rolnictwo) (https://bialczynski.pl/2017/10/04/ochra-z-rydnego/)

10.000 – 3.500 p.n.e. – okres neolityzacji Europy – kultury Naddunajskie i Prapolskie (Starcewo, Vincza, Lendzielska, Pucharów Lejkowatych, Ceramiki Sznurowej, Badeńska i inne)

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_starczewska) (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultury_naddunajskie)

3.500 – 400 p.n.e. Różne Kultury Epoki Brązu (Unietycka, Mogiłowa, Przedłużycka, Trzciniecka, Łużycka itp.)

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultury_epoki_br%C4%85zu)

1.500 – 800 p.n.e. – Scytia, Hetytia, Lechia, Wenedia, (B)Harat/Haria (Ludy Morza/Gór), Daho-Geto-Dracja (Trojanie i Parnowie), Pra-Persowie, Pelazgowie, Istowie (Aesti), Bramini w Indiach – czyli Ario-Słowianie oraz Proto-Grecy, Proto-Latynowie, Proto-Celtowie, Proto-Finowie, Proto-Nordycy, Egipt, Mezopotamia/Babilon/Asyria itp.Flagi-słowiańskie


(Bitwa sprzed 3.300 lat, nad Dołężą na Wenedyjskim Połabiu, częścią „inwazji” Prasłowiańskich H-Ariów na Euroazję!) (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_rzek%C4%85_Tollense) (W Chotyńcu odkryto scytyjski gród sprzed 3 tysięcy lat. To sensacja, która zmieni mapy) (Ludy Morza) (Scytowie a Lęchowie – rozdzieleni bracia) (Bharat/B-Harata-Warsza) (https://en.wikipedia.org/wiki/Bharat)

800 p.n.e. – 476 n.e. – Wielka Scytia/Lechia/Germania, Media/Sakja/Persja, Bharat-Indie, Mała Azja/Egipt, Grecja-Romaja, Rzym-Roma, Celtyka/Galia

476 – 900 n.e. od połowy V wieku n.e. powstają państwa feudalne Europy, które mają charakter pogański do X wieku.

II Okres – Chrześcijaństwo w Europie

325 n.e.  – Cesarz Konstantyn uznaje chrześcijaństwo za religię wiodącą Imperium Romanum

325 n.e. do 476 n.e. Upadek i likwidacja Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego

od 476 n.e.  – 600  Chrześcijaństwo instytucjonalne obejmuje jedynie ziemie Bizancjum, które bardzo szybko kurczą się do terytorium niemal wyłącznie dzisiejszej Grecji, a później i te ziemie zajmują i zamieszkują pogańscy Słowianie. W samym Bizancjum teoretycznie panuje chrześcijaństwo, które jednak ogranicza się do Konstantynopola i kilku ośrodków zanurzonych pośród innych wyznań, w tym politeistycznych (pogańskich)

476 – 800 n.e. Czas Chaosu i Upadku w Europie – okresowo w 496 roku chrzci się Chlodwik z Franków. W V – VIII wieku chrzczą się władcy lecz nie narody: w Irlandii, Szkocji, Brytanii,

800 n.e. Koronę cesarza z Rzymu przyjmuje od papieża chrześcijan Karol Wielki w roku 800. Powstaje oficjalnie chrześcijańskie Cesarstwo Rzymskie na Zachodzie, które przy pomocy wojen i krucjat poszerza terytorium chrześcijaństwa w Europie.

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystianizacja)

Chrystianizacja – proces wypierania rodzimych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.

Wszelkie oznaki rodzimej wiary, całkowicie zastępowane były chrześcijańskimi symbolami – w miejscu świętych gajów i świątyń (kącin), wznoszono kościoły; w dniach, w których obchodzono uroczystości religijne (np. celtyckie Samhain czy słowiańskie Dziady), ustalano różnego rodzaju święta kościelne (Wszystkich Świętych). W ten sposób stopniowo odbywał się proces porzucania wcześniejszych wierzeń de facto zmieniając jedynie nazwy i formy ich obchodów. Lokalne bóstwa zostawały zastępowane przez kult świętych (celtycka Brigid – św. Brygida, słowiański Świętowit – św. Wit), a wizerunki bogów przekształcano najczęściej w ikony, tak więc we wczesnym średniowieczu, większość obrazów przedstawiających Jezusa była identyczna z wcześniejszymi wyobrażeniami Zeusa i bogów z lokalnego panteonu.

Świeccy władcy wzywali do pomocy m.in. zakony rycerskie, by te udzieliły im militarnego wsparcia przeciwko pogańskim ludom. Tak stało się m.in. w przypadku Konrada Mazowieckiego, który w 1226 roku wezwał Krzyżaków, by wsparli go w walce z Prusami.

W następstwie krucjat i wojen chrześcijaństwo przyjmują kolejno:

826 roku wygnany król Danii Harald Klak, przyjął chrzest na dworze Ludwika Pobożnego. Wracając do państwa przyprowadził pierwszego misjonarza Angara, późniejszego arcybiskupa Hamburga. Pierwsza misja chrystianizacyjna Danii przyniosła krótkotrwałe rezultaty, dopiero w 965r. kolejny król Harald Sinozęby przyjął ponownie chrzest;

[To mi się podoba 140 lat różnicy do ponownego uchrześcijanienia na siłę. Rekord w tej dziedzinie biją jednak Galowie=Francuzi 496, a tak naprawdę Karol Wielki w 800. CB]

W latach 862 – 868 miał miejsce początek misji Cyryla i Metodego, która doprowadziła do chrztu Wielkich Moraw w obrządku słowiańskim oraz rozwoju alfabetu tzw. głagolicy i cyrylicy;

865 roku (lub 866) przyjął chrzest chan Bułgarów Borys, zapoczątkowując rozwój chrześcijaństwa w Bułgarii, w obrządku bizantyjskim;

933 roku chrzest przyjął władca Norwegii Hakon Dobry, jednak jego misja zakończyła się fiaskiem, a chrystianizacja dokonała się nieco później, bo na przełomie X i XI w ;

[Ładne eufemistyczne określenie „nieco później czyli w okolicach roku 1000. CB]

968 roku powstało niemieckie arcybiskupstwo w Magdeburgu;

966 roku na wzór rzymski został ochrzczony pierwszy historycznie potwierdzony władca Polan Mieszko. Przybycie na tereny Polski (698 rok) biskupa Jordana i założenie pierwszego biskupstwa misyjnego w Poznaniu spowodowało rozwój chrześcijaństwa na teren całego kraju;

[Wstawka o Biskupie Jordanie kompletnie nieprawdziwa w tym tekście, na temat początków chrześcijaństwa w krajach Europy, raczej chodzi tutaj o 968 rok w Magdeburgu gdzie rzeczywiście był wtedy obecny. Dla Polski można spokojnie przyjąć taki sam interwał uchrześcijanienia jak dla Francji, czyli praktycznie około 1300 roku. Zauważmy, że chwilę potem Jadwiga wiąże się z Jagiełłą, a Polska z pogańską Litwą (1386 r.). CB]

Około 974 roku został ochrzczony książę węgierski Gejza z rodu Arpadów, przyjął on chrzest z rąk misjonarzy niemieckich. Fakt ten zapoczątkowało sprowadzenie pierwszych misjonarzy na Węgry. Niektórzy historycy podają datę 1000 roku, jakoby święty Stefan przyjmuje chrzest Węgier i jednocześnie koronował się na króla. Konsekwencją koronacji było zezwolenie na osiedlanie się chrześcijan w granicach państwa węgierskiego. W roku 1001 założono pierwszą węgierską metropolię kościelną w Ostrzyhomiu oraz osiem podległych mu biskupstw;

988 roku w obrządku bizantyjskim chrzest przyjął książę Włodzimierz Wielki wywodzący się z rodu Rurykowiczów, władca Rusi Kijowskiej. W 1036 roku została założona metropolia kijowska, która kończyła okres wprowadzania chrześcijaństwa na Rusi;

1000 roku Zgromadzenie Ludowe Islandii podjęło decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa w państwie;

1008 roku przyjął chrzest król Szwecji Olaf Skotkonung, jednak chrystianizacja państwa zakończyła się ostatecznie dopiero w XII w;

1030 roku nastąpiła ponowna chrystianizacji Norwegii;

1386 roku książę litewski Jagiełło przyjął chrzest w Krakowie, przybierając imię Władysław.

Dla chrystianizacji Litwy stosujemy ten sam interwał uchrześcijanienia, który dotyczy wszystkich krajów Europy, w praktyce – 300 lat, a więc 1686 rok i cyk! Litwa jest już chrześcijańska!!!

Około roku 1400 ostatecznie zostają wyparci Arabowie oraz Islam z Półwyspu Pirenejskiego i chrześcijaństwo obejmuje teoretycznie całą Hiszpanię i Portugalię

1453 Upadek Konstantynopola – Islamizacja Grecji, Bułgarii, Albanii, Bośni, Serbii, Rumunii

1534 – Anglikanizm i likwidacja katolicyzmu w Anglii

1573 r. – Konfederacja Warszawska gwarantuje wszystkim innowiercom prawo wolnego wyznania w Polsce

Konfederacja warszawska – określenie uchwały podjętej 28 stycznia 1573 r. na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, zawierającej postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej. Gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercomrównouprawnienie z katolikami i opiekę państwa[1]. Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej. W 2003 tekst konfederacji warszawskiej został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata.

(Jak widać Litwa będąca częścią Unii jest pogańska w całości na początku 1400 roku, a już w 1573 pojawiają się przepisy prawne dopuszczające innowierstwo)

1648 – Państwa Protestanckie zrywają związki z Watykanem

Od roku 1791 we Francji i wielu innych państwach Zachodniej Europy rozpoczyna się rozdział Państwa od Kościoła i państwa stają się materialistyczno-laickie. Dotyczy to stopniowo z biegiem lat, zwłaszcza po 1945 roku Niemiec Zachodnich i Wschodnich, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii, a Polski od 1945 do roku 1989. Wprowadzenie Religii Materialistycznej – Kościoła Nauki.

1917 – 1989 – Upadek chrześcijaństwa katolickiego i prawosławnego we wszystkich krajach ZSRR, a od 1945 do 1989 we wszystkich europejskich krajach tzw Demokracji Ludowej z wyjątkiem Polski. Wprowadzenie Religii Materialistycznej – Kościoła Nauki.

Klątwy rzucone na Królów Polski,Polskę i Polaków.

Watykan nigdy się nie pieścił z Polską, nie tylko rzucał klątwy na nasz kraj jak mu pasowało ale co gorsza zawsze wspierał Wrogów Polski w krytycznych dla naszego państwa chwilach. Tak było podczas Rozbiorów Polski gdzie był właściwie jej Inspiratorem, tak było podczas Powstania Listopadowego a jeszcze dobitniej podczas Powstania Styczniowego. A w krytycznym dla II-giej Rzeczpospolitej 1939r Watykan poparł Adolfa Hitlera i zerwał konkordat z Polską ustanawiając nową administrację kościelną na terenach Polski zgodnie z potrzebą Niemców.

Nigdy i nigdzie na terytorium całej Europy nie została wyparta i zniszczona Wiara Przyrodzona. To Wiara Przyrodzona i etniczne religie Europy są Filarem i Fundamentem Wspólnej Europy.

1079 r. Święty Stanisław biskup krakowski zdradza Polskę i rzuca klątwę na króla Bolesława.

1146 r. arcybiskup Jakub ze Żnina rzuca klątwę na Władysława Wygnańca.

1148 r. klątwa biskupa rzymskiego Eugeniusza III W WYNIKU KTÓREJ legat papieski Gwidon wezwał na pomoc przeciw Polsce WOJSKA CESARSKIE, KTÓRE poprowadził krzyżowiec Fryderyk Barbarossa.

1206 do 1210 r. papież Innocenty III klątwami regulował stosunki w naszym kraju.

1319 r. Sąd papieski okłada króla Łokietka klątwą, a jego państwo interdyktem.

1410 r. Po bitwie pod Grunwaldem papież Marcin V obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków do ENTEGO POKOLENIA. Klątwa ta do dziś nie została zdjęta z POLSKI I POLAKÓW obowiązuje ona nadal i w myśl prawa kanonicznego wszyscy Polacy są przeklętymi Antychrystami.

1610 – 1618 r. – Watykan uniemożliwia Unię Polsko-Litewsko-Moskiewską

1791 r. – Watykan inspiruje Rozbiory Polski, a polscy hierarchowie kościelni biorą udział w Zdradzie Targowickiej

1794 r. – Za Targowicę Kościuszko powiesił kilku biskupów, m.in. Massalskiego i Kossakowskiego !. A Prymas M. Poniatowski i paru innych hierarchów ocaliło głowy, chroniąc się pod opiekę carycy Jekatieriny!

1830 – Papież potępił Powstanie Listopadowe i powstańców polskich

1848- 1856 – Papiestwo uniemożliwiło Adamowi Mickiewiczowi stworzenie Legionów Polskich i wyzwolenie Polski w Wiośnie Ludów a potem w wojnie turecko-rosyjskiej

1863 – Papież potępił Powstanie Styczniowe i powstańców polskich

1939 r. – Watykan popiera Hitlera i wypowiada Konkordat Polsce, oddaje polskie ziemie pod jurysdykcję biskupów Hitlera


Źródło artykułu

1 komentarz do “Okres Wiary Przyrodzonej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s