Słowianie Zachodni to bezpośredni potomkowie pierwotnej ludności Europy

Słowianie-Zachodni


My Słowianie Zachodni zawsze tu byliśmy. Nie przyszliśmy z żadnej Azji od żadnych Ariów a kierunek migracji był od nas we wszystkie strony świata! Słowianie Zachodni to bezpośredni potomkowie Neandertalczyków (hapologrupa I2) którzy około 30.000 lat p.n.e. płynnie przekształcili się w tzw. człowieka cro-magnon.

Odkrycia w Portugalii (Lagar Velho), Rumunii (Pestera cu Oase) i na Morawach (Mladec) sugerują, że mogło dochodzić do krzyżowania się Homo neanderthalensis i Homo sapiens.  Na tej podstawie wysunięto hipotezę o możliwości wchłonięcia neandertalczyków do populacji współczesnego człowieka. Człowieka z Cro-Magnon jako jeden z podgatunków Homo sapiens uważa się za anatomicznie identycznego z człowiekiem współczesnym. Wyodrębnił się około 43 tys. lat temu w czasach ostatniego zlodowacenia tzw. bałtyckiego, w górnym plejstocenie w okresie zimnym, w fazie środkowej (Würm) na Bałkanach lub na terenie dzisiejszych Czech.

W ciągu kilku tysięcy lat kromaniończycy rozprzestrzenili się w całej Europie. Kromaniończycy byli wysocy (180 cm) i  jako pierwsi wykonywali przedmioty ozdobne, m.in. figurki kobiece znane dziś pod określeniem paleolitycznej Wenus, wypalali z gliny figurki terakotowe.  Kromaniończyk był również autorem malarstwa jaskiniowego, grzebał zmarłych oraz pierwszy tworzył trwałe domostwa. Na terenie Polski ślady działalności kromaniończyków reprezentują kultury archeologiczne z terenów Małopolski i Śląska. Najstarszą jest późna kultura mustierska, po której nastąpiły jerzmanowicka, oryniacka oraz kultura sielecka.

Bezpośrednią kontynuatorką tych kultur jest na terenie Polski kultura hamburska oraz kultura magdaleńska. Niżej rekonstrukcja twarzy kromaniończyka wykonana przez antropologa Maurice Putnam Coon’a, pierwsi faraonowie byli biali, we wszystkich cywilizacjach, wszędzie są biali i wysocy opisywani jako ”bogowie’.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_fossilis
KALENDARIUM


36,000 p.n.e

Przodkowie „Polaków” zaczęli się wyodrębniać w Europie jako społeczność genetyczna-autosomalna około 38 tysięcy lat temu, a więc na początku górnego paleolitu i na samym początku zaludniania Europy przez człowieka współczesnego. Wygląda na to, że w naszym autosomalnym DNA jesteśmy narodem najbardziej „wiernym” genetycznym korzeniom Europy, najbliższym bazowemu auDNA Europy, znalezionemu u archeologicznego „człowieka z Goyet”, żyjącego blisko 38 tysięcy lat temu.


14,000 p.n.e

Nastąpił podział ludności rodu R1a. Jedna część gałęzi M198 zatrzymała się na dłuższy czas nad Angarą. Natomiast druga część gałęzi M198 i większość całego rodu R1a wyemigrowała na Zachód i dotarła do Bliskiego Wschodu. Tam zatrzymała się gałąź YP5018 i podzieliła się gałąź YP1272, której część skierowała się ku Afryce Północnej i teraz znajdujemy ją w Egipcie i Tunisie.


12,000 p.n.e

Podstawowa zaś część rodu R1 skierowała się z Bliskiego Wschodu przez Kaukaz lub Bałkany na północ do Europy, zwłaszcza ku Bałtykowi, gdzie włączył się do autosomalnej populacji wschodnioeuropejskiej, z częściowo zachodnioeuropejskiej.


11,000 p.n.e

Na ziemiach polskich, mimo przejściowego ochłodzenia, pojawiają się pierwsi osadnicy kultury świderskiej


8800 p.n.e

Pierwszy znany człowiek rodu praindoeuropejskiego i słowiańskiego zwany Człowiekiem z Wasylewki. Przybył on prawdopodobnie zza Kaukazu, gdzie wśród Azerów i w kilku krajach Bliskiego Wschodu żyją przedstawiciele najstarszego odgałęzienia rodu R1a, grupa z mutacją YP4141. Przyłączył się on do wielkiej wschodnioeuropejskiej populacji mezolitycznej ówczesnych myśliwych-zbieraczy, bazującej na grupie północnoeuropejskiej, wówczas prawie jedynej w Europie, pochodzącej od potomków człowieka z Jaskini Goyet (38,000 p.n.e). W DNA człowieka z Wasylewki znaleziono 100 % tzw. komponentu wschodnioeuropejskiego auDNA


8500 p.n.e

Z haplogrupy M198 wyłoniła się, zapewne już w Europie, gdzieś na pograniczu światów niemieckiego i słowiańskiego, mała gałąź YP1051, żyjąca dziś głównie w krajach niemieckich oraz wielka gałąź M417, którą z całą pewnością możemy już nazwać rdzennie europejską oraz korzeniem rodu Praindoeuropejczyków.


6400 p.n.e

Późniejszym następcą człowieka z Wasylewki na Dnieprze był człowiek z Jeleniej Wyspy na Jeziorze Onega w Karelii (pogranicze Rosja-Finlandia) tzw. KARELCZYK, PIERWSZY „POLAK”

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy_korzenie.htm


Jaskinia Goyet to jest Belgia, strasznie daleko od tego zadupia na Syberii i tamtych Ariów, ale bliziutko do Polski.
https://en.wikipedia.org/wiki/Goyet_Caves

Biały blondyn z niebieskimi oczami czyli europejczyk Cro-magnon polował na mamuty i tury, oswajał dzikie zwierzęta bo je łapał i zamykał w zagrodach ze nie mogły uciec, w taki sposób oswoił pradawnego tura z którego wykształciło się bydło domowe, i oswoił dawnego wilka szarego z którego wykształciły sie pierwsze psy, kot też nie jest z Egiptu z Nubii jak piszą mądrale tylko od nas i my go zanieślismy do Egiptu jako wysocy biali ”bogowie’.

Poza tym człowiek ten raczej nie medytował ale walił w pysk każdego napotkanego intruza i dosyć niezłe się rozmnażał skoro przetrwał epokę lodowcową. Wszystko wskazuje na to że historię paleolitu i neolitu w Europie trzeba będzie napisać od nowa.

Wszystkie dane uzyskane w rezultacie paleontologicznych i archeologicznych znalezisk wskazują jednoznacznie że zmienności morfologiczne w obrębie gatunku ludzkiego mają swoje podłoże w zmienności Tła Grawitacyjnego (TG) a wiec zależne są od częstotliwości oscylacji podstawowych jednostek przestrzeni – wakuol.

Tak zwany Neandertalczyk był takim samym Homo Sapiens jak i ludzie współcześni.
Jego specyficzne cechy budowy szkieletu wynikały po prostu z innych warunków tworzenia się białek i aktywizacji poszczególnych genów na skutek innych od współczesnych „praw fizycznych” w przyrodzie.

Nie może więc być mowy o wymarciu Neandertalczyków ale o ich płynnym przeobrażeniu w formę współczesną.

Populacja tych ludzi uległa w ciągu niewielu pokoleń przeobrażeniu w formę o delikatniejszej budowie po tym jak w obrębie Układu Słonecznego nastąpił jednostajny przyrost wartości TG.

Miało to miejsce w Europie przed około 30000 lat.

W początkowym okresie zmiany te doprowadziły do wykształcenia tak zwanego człowieka z Cro-Magnon, który wykazywał już wiele współczesnych cech ale posiadał jeszcze wiele cech Neandertalczyków, włącznie z ich bardzo masywnym szkieletem i silnym umięśnieniem.

Proces wzrostu TG trwał jednak nieprzerwanie i z pokolenia na pokolenie populacje ludzkie stawały się coraz drobniejsze i słabsze fizycznie.

Te zmiany jednak nie dotyczyły mózgu ludzkiego.

Już bowiem Neandertalczycy stworzyli dosyć zaawansowaną kulturę materialną a ich zdolności umysłowe nie były zapewne dużo mniejsze od naszych.

Jeśli chcemy więc zrozumieć w jaki sposób powstały poszczególne populacje ludzkie w Europie i dlaczego przyjęły one takie a nie inne rozmieszczenie geograficzne, musimy się cofnąć właśnie aż do tak odległej przeszłości.

Przed około 30,000 lat rozpoczęła się ostatnia faza glacjalna Zlodowacenia Północnopolskiego.  W ciągu paru tysięcy lat lądolód skandynawski przesunął się na południe zajmując tereny północnej i środkowej Polski.

Jeśli spojrzymy na mapę Europy w okresie jego największego rozprzestrzenienia to zauważymy coś ciekawego. Masy lodowe podzieliły Europe tak jakby na dwie części połączone tylko wąskim przesmykiem pomiędzy lodowcem a Karpatami.Oczywiście dla wielu organizmów ani Alpy ani Góry Bałkańskie ani tym bardziej Karpaty nie stanowiły nieprzekraczalnej przeszkody ale dla niektórych były barierą nie do przebycia.

Do takich zwierząt należały duże zwierzęta roślinożerne ostatniego zlodowacenia a przede wszystkim mamuty.

Możemy przyjąć że obszary Europy zachodniej a szczególnie te pokryte obecnie morzami przyciągały corocznie w okresie zimy setki tysięcy mamutów które znajdowały tam optymalne warunki do przeżycia.

Z nastaniem wiosny musiały one opuszczać te tereny ociekając przed plaga komarów i deszczami na tereny o suchym klimacie a więc na tereny obecnej Ukrainy.

Istniała tylko jedna droga, którą mogły pokonać mamuty łącząca te tereny ze sobą, a ta prowadziła przez Niż Polski.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BC_Polski

Tylko tędy mogły one wędrować i to było też optymalne miejsce do polowań na nie.
W tym wąskim przesmyku pomiędzy lodowcem a górami przed oczami łowców nie mogło się ukryć żadne stado zwierząt.

Możemy więc wyciągnąć wniosek że obszar ten musiał być wysoce atrakcyjny dla ludzi w tym okresie i z konieczności regularnie spotykały się tam plemiona koczowników.

Sprzyjało to wykształceniu się jednolitej kultury materialnej jak i duchowej.

Musimy też przyjąć że olbrzymie bogactwo zwierzyny łownej jak i jej koncentracja na tak wąskim terenie sprzyjało dostatkowi pożywienia i prowadziło szybko do wzrostu liczebności tych plemion oraz wyrównywaniu ich genetycznego podobieństwa.

Jednocześnie regularność wędrówek mamutów spowodowała, że poszczególne grupy i klany zaczęły rywalizować o najlepsze tereny łowne a te znajdowały się ze zrozumiałych względów właśnie między Odrą i Wisłą.

Ten nowy fenomen obrony terytorium przed innymi, miał jeszcze jeden ważny aspekt.

Nagle pojawiła się bariera w formie wojowniczych klanów, broniących dostępu do własnego terytorium przed obcymi, dzieląca Europę na dwie części.

I tak jednolita w miarę populacja koczowników Europy Środkowej została podzielona na dwie osobne części.

W konsekwencji w okresie przed około 20000 do 15000 lat gdy lodowiec osiągnął największy zasięg a klimat stal się morderczo zimny populacje te straciły ze sobą całkowicie kontakt, co doprowadziło do wyodrębnienia się z pierwotnej haplogrupy R1, haplogrup R1a i R1b.

Ta ostatnia jest charakterystyczna dla lodów Europy Zachodniej i południowo-zachodniej, ta pierwsza to haplogrupa słowiańska.W ciągu następnych tysiącleci koczownicy haplogrupy R1b musieli wycofać się na południe Europy i weszli w kontakt z innymi populacjami ludzkimi często o bardzo starym rodowodzie.

Z czasem grupy zachodnie zatraciły w znacznym stopniu swój pierwotny język, który przetrwał do dzisiaj u Słowian, przejmując elementy językowe rozpowszechnione w Europy zachodniej.

Z grup tych rozwinęły się w dalszej perspektywie plemiona germańskie i celtyckie.
Grupy wschodnie ociekając przed lodem i mrozem podjęły wędrówki w kierunku Bliskiego Wschodu, Indii i Syberii a być może i Ameryki.

Najciekawsze jest jednak to co stało się z osadnikami na terenach obecnej Polski.

Ludzie ci żyli już od tysiącleci mniej lub bardzie w sposób osiadły i zapewne pogorszenie klimatu wprawdzie znacznie pogorszyło warunki ich życia ale nie było w stanie zmienić ich sposobu bytowania, ponieważ byli oni w znacznym stopniu przystosowani do długich okresów braku zwierzyny łownej, gromadząc zapasy żywności.

Jednym ze sposobów tego gromadzenia było zapędzanie dzikich zwierząt do ogrodzonych pułapek z których nie mogły się wydostać.

Ludzie ci pozostali na miejscu, szczególnie że Mamuty dalej prowadziły swoje coroczne wędrówki i żywności nie brakowało.

Grupy te żyły jednak w większej izolacji od innych grup w tym czasie i podlegały silnym zmianom ewolucyjnym skierowanym również w kierunku dalszego różnicowania haplotypów jak i selekcji w kierunku dominacji jasnych włosów oraz niebieskich oczu, typowych przystosowań do życia w wiecznych śniegach.Można jednak przyjąć że kontakty z ich pobratymcami z Europy Wschodniej nie zanikły całkowicie chociażby z racji wspólnoty językowej ludów „indoeuropejskich”.

Te wojownicze grupy plemienne z terenu Niżu Polskiego, a szczególnie kasty wojowników, nie ograniczyły się do czekania na wędrówkę mamutów ale w czasie wolnym od polowań podejmowały wypady na południe, zachód i wschód rabując napotkane po drodze ludy ale i wzbogacając własną wiedzę o osiągnięcia innych.Pod koniec ostatniego zlodowacenia miały miejsce zamiany biegunów na Ziemi polegające na obrocie Ziemi o 180°.

W efekcie doszło do wymarcia dużych ssaków roślinożernych, w tym mamutów, nie potrafiących się przystosować do nagle zmienionych pór roku oraz raptownych zmian klimatycznych.

Do tego jeszcze Europa Zachodnia została spustoszona przez olbrzymie tsunami dziesiątkujące nie tylko stada mamutów ale również ludność tych terenów.

Ludność na terenach obecnej Polski straciła nagle podstawę jej egzystencji.

Stada mamutów przestały istnieć i wystąpiła konieczność przestawienia się na polowania na renifery, a te wędrowały na północ w miarę topnienia lodowca.

Było to główną przyczyna ekspansji ludności haplogrupy R1a na zachód i w kierunku Półwyspu Skandynawskiego.

Protosłowianie byli wiec pierwszymi mieszkańcami Skandynawii po ustąpieniu lodowca.

Utrata możliwości polowania na grubą zwierzynę zmusiła ludność osiadłą Niżu Polskiego do zmiany swojego sposobu życia w tym do wynalezienia hodowli zwierząt.

Ich wyprawy wojenne i podboje w na Bliskim Wschodzie i ekspansja w kierunku Indii pozwoliły tym ludom na import dalszych idei i technologii z tych terenów.

Import ten nie odbywał się więc na drodze wędrówki ludów z Bliskiego Wschodu do Europy Środkowej ponieważ nie ma na to żadnych dowodów w formie domieszek haplogrup orientalnych wśród mieszkańców Polski.

Technologie te trafiły na tereny obecnej Polski na podatny grunt. Ludność ta już od tysiącleci udomowiała zwierzęta dzikie. Zarówno udomowienie psów jak i krów czy koni zawdzięczamy Protosłowianom.

Również wbrew temu co sadzili antropolodzy i archeolodzy, udomowienie świń jest osiągnięciem samych europejczyków a dokładnie Protosłowian a nie jakimś importem z Bliskiego Wschodu.

Na bazie tych osiągnięć nastąpiło przyjecie przez osiadłych Protosłowian rolnictwa.
Wraz z przejściem z gospodarki łowieckiej do hodowli bydła i oparcia wyżywienia o mleko doszło do wykształcenia odporności u Słowian na laktozę. (mapka)
http://3dnews.co/world-map-black-and-white-tumblr/world-map-black-and-white-tumblr-inspirationa-world-map-black-and-white-tumblr-new-lactose-intolerance-map/W czasach gdy na Kujawach ludność prowadziła zaawansowany technologicznie przerób mleka, na Bliskim Wschodzie hodowla ograniczała się do pasienia stad na wpół zdziczałych kóz.

Ze zrozumiałych względów propaguje się jednak od dziesięcioleci bajeczkę jakoby wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne pochodziły z Bliskiego Wschodu.

Nie można zapominać o tym że propaganda ta ma podłoże polityczne i istnieją określone wpływowe koła zainteresowane w rozprzestrzenianiu tej bzdury.

Jako główny „dowód“ semickiego pochodzenia korzeni kultury europejskiej podaje się przykład rozprzestrzeniania się w świecie zdolności spożywania mleka przez dorosłych ludzi.

Zdolność ta miała się pojawić na Bliskim Wschodzie i rozprzestrzeniła się następnie na całą Europę.

Zdolność ta nie jest w świecie powszechna i najprawdopodobniej pojawiła się przed około 7 tys. lat a wiec w czasie egzystencji w Polsce kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Już ta zbieżność czasowa połączona z udowodnieniem produkcji sera na Kujawach każe nam powątpiewać w zapewnienia naukowców o pierwszeństwie Bliskiego Wschodu w procesie udomawiania zwierząt jak i konsumpcji mleka.

Powszechność znalezisk tych sit świadczy o tym że konsumpcja mleka i produktów mlecznych była podstawą wyżywienia ludności tej kultury.

Jest po prostu kompletnie nieprawdopodobne to żeby tolerancja na mleko w tak szybkim tempie rozprzestrzeniła się na tak dużym obszarze na zasadzie doboru naturalnego czyli przekazania potomkom przypadkowej mutacji.
Więcej o tym w tym linku :
https://www.salon24.pl/u/pogadanki/527171,ser-a-sprawa-polskaDlaczego jednak trwa dalej uparcie legenda o germańskim wkładzie cywilizacyjnym i wspólnych korzeniach na Bliskim Wschodzie.

Oczywiście postawy mają podłoże zarówno ideologiczne jak i religijne.

Ludy Europy Zachodniej a szczególnie Niemcy obstają przy swoim aryjskim pochodzeniu, z mitycznego ludu który miał dać początek ludom obecnej Europy.

Bazą do takich przekonań była oczywiście religia.

Religijni maniacy wśród naukowców próbują naginać fakty do tego co jest napisane w Biblii, a według niej ludzie powstali na Bliskim Wschodzie i z tego punktu musieli się rozprzestrzenić po całym świecie.

Dla tych fanatyków również wszystkie inne osiągnięcia cywilizacyjne musiały powstać w tamtym regionie.

Dlatego rozpowszechniane są bajki o jakoby wspólnej wędrówce Germanów i Słowian z Iranu lub Mezopotamii do Europy. Jest to bzdura.

Takiego typy wędrówki nigdy nie mogły mieć miejsca. Wprawdzie Słowianie i Germanie maja wspólnych przodków ale różnią się drastycznie swoją najnowszą historią.Protogermanie powstali z tej części ludności Protosłowiańskiej która wyemigrowała na tereny Europy Zachodniej i tam uległa kulturalnym wpływom tubylców. Po zakończeniu ostatniego zlodowacenia ludy te powędrowały na północ i zasiedliły tereny do Łaby. Postępująca ekspansja Słowian na zachód zepchnęła cześć tych plemion do Skandynawii gdzie wspólnie z żyjącymi tam już Słowianami i Finami wykształciły się początki Germanów.

Indoeuropejskość Germanów nie ma swoich źródeł w pierwszej linii w ich pochodzeniu ale w wielokrotnym mieszaniu się z ludnością słowiańską połączonym z wchłanianiem słowiańskich elementów językowych.

Słowianie nie podlegali takim zmianom, na co wpłynął ich osiadły tryb życia na tych samych terenach od tysiącleci jak i cywilizacyjna i militarna dominacja nad innymi grupami w tamtych czasach.

Można więc powiedzieć że Słowianie Zachodni to bezpośredni potomkowie Neandertalczyków, pierwotnej ludności Europy, a Germanie to nasi przyrodni bracia.

Pozatym w ostatnich latach badania nad historią Słowian przeprowadzili zarówno badacze z krajów zachodnich, jak i rodzimi, na przykład z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
Wyniki ich badań opublikowano w styczniu 2013 roku w magazynie „PLOS ONE”.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054360

Naukowcy ci badali zróżnicowanie DNA Słowian na podstawie żeńskiego, czyli mitochondrialnego DNA (mtDNA).

Wbrew opinii większości archeologów, bydgoscy badacze uważają, że Słowianie nie zasiedlili Europy dopiero we wczesnym średniowieczu, ale przodkowie Słowian mieszkali w Europie już 3- 4 tys. lat temu a nawet dłużej.

Badacze z Bydgoszczy na podstawie badań genetycznych stwierdzili, że niektórzy przodkowie Słowian pojawili się w Europie znacznie wcześniej, nawet 4 – 10 tys. lat temu.Badania przeprowadzono na próbkach pobranych od 2,5 tysięcy osób z różnych obecnych populacji słowiańskojęzycznych.  Byli to Polacy, Czesi, Słowacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Chorwaci, Serbowie i Słoweńcy.

Badacze ci koncentrowali się na mtDNA. To DNA jest dziedziczone tylko w linii żeńskiej. Po prostu matka przekazuje swoje DNA dzieciom, a jej córki przekazują je dalej. Nie dochodzi w nim do procesu wymiany materiału genetycznego, a więc nie ma w nim domieszki materiału ojcowskiego. Zróżnicowanie mtDNA zawdzięcza jedynie mutacjom, które gromadzą się wraz z upływem czasu. Dziedzicząc mitochondrialne DNA w skali ewolucyjnej powstaje swego rodzaju drzewo genealogiczne, które stanowi stricte matczyną genealogię. Genetycy we współczesnej puli mtDNA wydzielili tzw. haplogrupy, czyli grupy cząsteczek z pewnymi określonymi mutacjami, wywodzącymi się od wspólnego przodka.

Dzięki znajomości tempa mutacji w mtDNA zbadano, kiedy dane haplogrupy powstały. Na podstawie wieku ewolucyjnego tych haplogrup wyciągnięto wnioski dotyczące pochodzenia tej populacji. Naukowcy doszli do wniosku, że niektóre podhaplogrupy mają podobny środkowo-europejski rodowód, a ich wiek ewolucyjny jest wysoce zaawansowany. Są oni w stanie wskazać takie, które powstały kilka tysięcy lat temu. „Rodowód” ten,  powstały na podstawie mtDNA skonfrontowano z innymi danymi dotyczącymi etnogenezy Słowian, zbadanymi przez archeologów, językoznawców i historyków. Nie wszyscy naukowcy zgadzają się z tym poglądem.

Dlatego w konsekwencji powstały dwie zasadnicze grupy badaczy z przeciwstawnymi poglądami, których nazwano autochtonistami i allochtonistami.
Zwolennicy autochtonizmu uważają, że przodkowie Słowian żyli już w Europie Środkowej przynajmniej od epoki brązu i żelaza a może nawet w neolicie. Z kolei allochtoniści, czyli migracjoniści twierdzą, że Słowianie pojawili się w Europie stosunkowo niedawno bo dopiero w III – V wieku naszej ery, w dorzeczu Dniepru, Prypeci i Prutu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy. Stamtąd gwałtownie migrowali na tereny środkowo wschodniej Europy.

Jednak bydgoscy badacze odnaleźli komponenty puli mtDNA Słowian, które były obecne w Europie Środkowej już w epoce brązu, więc przynajmniej w 3 tysiącleciu p.n.e.

Badania te nie wyjaśniają zagadek kulturowych, na które powołują się allochtoniści, gdyż pula genowa to jedno, a kultura materialna to coś zupełnie innego.

Badacze nie kwestionują więc, że u schyłku starożytności nastąpiły w Europie przemiany kulturowe, ale ich zdaniem, tym przemianom nie musiały towarzyszyć tak gwałtowne ekspansje migracji ludności i zmiany demograficzne jak przypuszczano.

Kiedy przed kilku laty genetycy odkryli polską haplogrupę R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, spowodowali burzliwą dyskusję nad naszym wspólnym pochodzeniem z resztą Słowian.

Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją ziemię już od ponad 10 tys. lat i posiadają inną podhaplogrupę niż reszta Słowian.Na podstawie tychże badań naukowców zachodnich okazało się, że Polska posiada przeszło 10 700 lat egzystencji w rejonach Wisły, Zbrucza i Dźwiny. Na tych terenach bowiem odkryto masową obecność haplogrupy R1a1a7 od ponad 10 tys. lat. Nauka zachodnia to oficjalnie potwierdziła, a media w Polsce milczą lub świadomie dezinformują. Dlaczego?

Dotąd uważano,  że wszyscy Słowianie pochodzą od Indoeuropejczyków z haplogrupą R1a1, i przybyli do Europy ze Wschodu a na ziemie polskie dotarli ze środkowej Ukrainy. Teraz okazało się, że my, Polacy, posiadamy podhaplogrupę R1a1a7. Niemcy uważają ziemie między Odrą a Dniestrem za odwiecznie germańskie a Polaków zawsze traktowali jak podludzi niższej rasy. Teraz być może ujawni się, że to Ariowie pochodzą od Polaków jeśli uczeni odnajdą polską haplogrupę wśród Braminów indyjskich. Być może okaże się wtedy również, że nasi przodkowie na podbój Wschodu wyruszyli z ziem polskich.

Wśród Polaków indoeuropejska haplogrupa R1a1 występuje u 57% męskiej populacji i z niej wyodrębniła się polska haplogrupa R1a1a7 ok. 11tys. lat temu.Ta haplogrupa występuje obecnie w 35% u naszych rodaków z terenów Wisły, Zbrucza i Dźwiny. Ariowie podbili Indie w II tys. p.n.e. Łatwo więc będzie oddzielić ich haplotypy od wcześniejszych indoeuropejczyków. Haplogrupa R1a1a7 występuje u pozostałych Słowian z dużo mniejszym natężeniem. Najmniejsze występuje między Zbruczem a Wschodnią Ukrainą. Koło Krymu i Centralnej Rosji jest jej tylko około 10%, co również może świadczyć, że pewna grupa Słowian mogła przybyć do Europy z Hunami.


Kamil Vandal Bernard

27.06.2018


Źródła:

https://www.salon24.pl/u/pogadanki/567119,neandertalczycy-my-germanie-i-reszta-czesc-pierwsza

https://www.salon24.pl/u/pogadanki/567295,neandertalczycy-my-germanie-i-reszta-czesc-druga

https://www.salon24.pl/u/pogadanki/567497,neandertalczycy-my-germanie-i-reszta-czesc-trzecia
https://www.salon24.pl/u/salve/562893,przodkowie-polakow-zyli-w-europie-juz-ponad-10-tys-lat-temu,2


Źródło oryginalnego artykułu

3 komentarze do “Słowianie Zachodni to bezpośredni potomkowie pierwotnej ludności Europy

 1. Czytam wszystko co wrzucasz….i ogólnie mi się podoba co piszesz, ale to jak opisałeś początki z odległej przeszłości to tylko spekulacje…może i naukowy żargon i naukowa żonglerka słowna…ale uważam że tak było jak to opisałeś.

  Polubienie

 2. Jestem pod wrażeniem artykułu. Wiedza nieprzeciętna. Trochę musiałeś poczytać, żeby to zebrać do kupy. Widać sporą pasję. Dodam z własnych obserwacji, że w Azji większa część ludzi nie toleruje mleka, więc to Ty masz rację a nie „zachodni naukowcy”, którzy piszą, że to ze wschodu pochodzi przetwórstwo mleka. Ewidentnie kłamią nie tylko w tym temacie. Dlaczego? Wiadomo bardzo ich boli, że to na terenach obecnej Polski powstała cała cywilizacja. I stąd rozprzestrzeniła się we wszystkich kierunkach. A czosnkowi chcieli by wmówić, że ich „wybrał” bóg. Ale kłamstwo ma krótkie nogi za to długie pejsy. Pozdrawiam.

  Polubienie

 3. Czytając ten i podobne w treści artykuły o pochodzeniu Polaków i Słowian jestem przekonany, że powinne pojawić się nowe badania naukowe na ten temat. Dość łatwo dostrzec manipulację w zachodnich opracowaniach historyczno archeologicznych- zwłaszcza okraszonych hitlerowską propagandą ,w których wszystko miało swój początek tam właśnie. Szczególnie smutnym wydaje się fakt ,że uknute w ten sposób mity i ewidentne przekłamania ,mają w dalszym ciągu swoje odzwierciedlenie – chociażby w aktualnie obowiązujących polskich podręcznikach historii.
  Fakty i badania genetyczne oraz artefakty wykopane na polskich ziemiach świadczą jednoznacznie na korzyść starożytności Polaków. Niezwykle skomplikowany , precyzyjnie opisującujący świat i bardzo oryginalny polski język także świadczy o tym,że musiał rozwijał się bardzo długo. Już najwyższa pora ,aby otrzepać z narzuconych latami ideologii historycznych- formowanych na potrzeby wrogów.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s