Romuva – Litwini

Romova


ROMUVA (ROMUWA) Przez swoich wyznawców, Litwinów, religia ta nazywana jest ROMUVA (ROMUWA) i zaliczana jest do najstarszych na świecie. Swoimi korzeniami sięga do praktyk szamańskich pierwszych nomadów zamieszkujących terytorium dzisiejszej Litwy. Rodzima religia Litwinów, współcześnie określana mianem pogańskiej, rozwijała się bez przeszkód aż do końca wczesnego Średniowiecza. Wówczas to ruszyły na Bałtów chrześcijańskie krucjaty w celu nawrócenia ich na jedynie słuszną wiarę. Wielki Książę Gedyminas (Gedymin) (1275 – 1341 ) zagwarantował wszystkim ówczesnym wyznaniom wolność religijną, tłumacząc to tym, że wszyscy wielbią Boga, każda religia na swój sposób. Nie powstrzymało to ekspansji katolicyzmu. Ostatecznie, w 1337 roku (w 1387 roku – z udziałem Jagiełły, (według „Historii Litwy”, wyd. drugie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, autorstwa Jerzego Ochmańskiego) Litwa uznaje katolicyzm za religię państwową. Jest to ostatni w Europie kraj, który przyjął chrześcijaństwo.


Czytaj dalej